یک نمایش فانتزی نوجوان در مورد یک نوجوان که دست او را بر روی یادداشتی می‌گذارد که از هر کسی که نامش بر روی آن نوشته شده انتقام راه می‌اندازد .